O projektu

V celé Evropě dodnes hnízdí okolo 5.500 párů orlů skalních. Jedinými zeměmi, odkud orli skalní přičiněním člověka jako hnízdní druh zcela vymizeli, jsou Irsko a Česká republika. V Irsku již od roku 2001 úspěšně probíhá repatriační projekt, jehož cílem je navrátit tento druh irské přírodě.

 

 

České země byly v minulosti domovem dvou druhů velkých orlů, orla mořského a orla skalního. Orel mořský, dokud u nás nebyl člověkem vyhuben, hnízdil naposled v jižních Čechách (do konce 19.století) a na jižní Moravě (do začátku 20.století). Po úspěšné repatriaci v letech 1979 až 1984 byl jako hnízdní druh do naší přírody navrácen a jeho populace nadále narůstá. Orel skalní na tuto příležitost stále čeká. Svou šanci dostane v letech 2006 až 2010, kdy bude v Moravskoslezských Beskydech vypuštěno 15 až 20 exemplářů.
Repatriační projekty, jejichž hlavním cílem je navrácení původních, člověkem vyhubených druhů do jejich přírodního prostředí, probíhají jak u nás, tak v řadě evropských zemí. Vedle již uvedeného projektu na záchranu orlů mořských v jižní Francii, dále projekty ve Velké Británii týkající se orlů mořských, luňáků červených a jestřábů lesních.

 

 

Náš projekt na záchranu orlů skalních počítá s vypuštěním slovenských mláďat orlů získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky, za spolupráce odborných organizací, včetně nestátních. Naše nevládní organizace (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně – Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě) bude projekt realizovat minimálně po dobu pěti let v úzké spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Zoologickou zahradou v Ostravě a za účasti předních odborníků. Stejně jako irští kolegové jsme přesvědčeni, že repatriace mláďat je jedinou cestou k obnovení hnízdní populace orla skalního na území ČR. Oba projekty v této souvislosti vychází z vědeckých zjištění, že orli skalní jsou přísně vázáni na místo svého narození a nově vzniklé párty obsazují hnízdní teritoria téměř výhradně v blízkosti rodičovského páru, resp. na území stávající hnízdní populace. Z toho pohledu, ale i z hlediska dalších negativních faktorů ovlivňujících populaci orlů skalních na Slovensku, je tedy téměř vyloučeno přirozené rozšíření tohoto druhu na území České republiky.

 

 

Cílem projektu je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech před 150 lety. Předpokládáme propojení se slovenskou populací a lze očekávat šíření orlů skalních i na dalších územích ČR.


Organizátoři projektu věří, že z navrácených orlů skalních se budou těšit jak návštěvníci Beskyd, tak i jejich stálí obyvatelé. Klademe velký důraz na osvětové působení v souvislosti s tímto projektem. Soudíme, že správné pochopení tohoto neintrodukčního programu co nejširší veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i k ochraně dalších predátorů, jako jsou ostatní dravci, sovy, šelmy, i k poznání složitých dějů a zákonitostí odehrávajících se ve volné přírodě.

 

Orel skalní je v České republice chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Přísná ochrana tohoto druhu vyplývá také ze směrnice Rady č.79/409/EEC Evropské unie z 2.dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

Orel skalní je majestátní, nádherný dravec s rozpětím křídel 190 až 220 cm, váží 3-6,7 kg, pohlavní dospělosti dosahují v 3-6 letech života. V přírodě se ptáci mohou dožít prokazatelně až 38 let, v zajetí 50 i více. Po dosažení dospělosti žijí v trvalých párech. Ke hnízdění si postupně budují 1-4 mohutná hnízda, jak na skalách, tak i na stromech. Většinou snášejí dvě vejce. Z vylíhnutých mláďat v naprosté většině přežije pouze dříve narozené mládě. Toto mládě pak opouští hnízdo ve věku 10-11 týdnů a bývá ještě několik měsíců krmeno rodiči. Jako potrava slouží orlům ty druhy obratlovců, které jsou nejdostupnější v jejich teritoriích. V našich (českých a slovenských) podmínkách to bývají např. ježci, holubi, kuny, mladé lišky, zajíci, ale velmi často také menší hlodavci, obojživelníci a plazi. V zimních měsících tvoří jejich podstatnou část potravy maso z padlích zvířat.

 

 

Zapojte se i vy a podpořte projekt návratu orla skalního do Beskyd! Co můžete udělat také vy pro záchranu těchto nádherných dravců?

Přispějte jakoukoliv peněžní částkou na bankovní účet ZO ČSOP Nový Jičín, č.ú.:

 

43-4305880297/0100

 

Informujte o projektu i své známé a přátele! Správné pochopení projektu co nejširší veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i ostatních dravců nebo šelem!

Jak budou finanční prostředky využity?

Všechna vypuštěná mláďata budou označena mikročipy, ornitologickými kroužky a vysílačkami a budou sledována ještě po dobu nejméně 4-let od vypuštění. Nákup tohoto vybavení je však finančně velmi nákladný (např. cena jedné vysílačky pro telemetrické sledování mláďat se pohybuje okolo 6.000,- Kč).

 

Video: Podívejte se jak kamera Aktuálně.cz natočila přípravu orlů skalních před návratem do přírody a co všechno tomu předchází.

 

 

Předpokládané roční náklady na projekt se pak pohybují ve výši 500 tis. Kč a zahrnují nejen nákup potřebného vybavení, ale také náklady na vzdělávací a informační kampaň, krmení, výrobu a instalování hnízdních podložek, instalování vypouštěcího zařízení, ostrahu nebo monitoring mláďat.

 

Děkujeme Vám.

 

Petr Orel
manažer projektu