Role v ekosystému

Orli skalní jsou dravci, kteří zastupují vrcholné místo v potravinové pyramidě. Přirozené nepřátelé nemají, resp. tito mohou ovlivnit jejich stavy zcela náhodně a výjimečně (medvěd, vlk, rys). Jejich snůšky a mláďata na hnízdech mohou být zničena např. krkavci, kunami, event. jestřábem lesním.

 

 

Naopak orli skalní jsou predátoři, kteří zasahují do potravních řetězců pravidelnými odlovy malých a středně velkých predátorů, a to jak savčích (kunovité šelmy, lišky, zdivočelé domácí kočky), tak ptačích (některé druhy dravců, sov a krkavcovitých pěvců). V tomto směru hraje nezastupitelnou roli při formování ekologické rovnováhy v poměrně křehkých podmínkách horských a středně položených oblastí. Je tedy nutno orly skalní považovat za klíčový druh s vynikající přizpůsobivostí ke specifickým místním podmínkách (z trofického hlediska). Nelze opomenout i skutečnost, že tito ptáci dokážou v případě nutnosti i dlouhodobě hladovět (od několika dnů až po několik týdnů).

 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem i vzhledem ke skutečnosti, že domovské okrsky u tohoto druhu přesahují v našich podmínkách vždy plochu 100 km2, nelze se v žádném případě obávat negativního ovlivňování mysliveckého hospodaření v oblasti výskytu. Naopak dosavadní znalosti prokazují indiferentní, popř. i prospěšné působení v tomto směru.

 


Životní strategií orlů skalních je vytvoření stabilních populací s poměrně malými výkyvy na území, které jim vyhovuje po trofické stránce i z hlediska možností hnízdění tak, aby bylo zajištěno jejich dlouhodobé přežívání.
Nejedná se o klasický příklad keystone species, nicméně jeho role v ekosystému je nezastupitelná a tento druh ve vybraném horském ekosystému citelně chybí. 

 

Text: Petr Orel