Rozšíření v ČR

Česká republika je v současné době jedním z mála evropských států, kde se hnízdní populace orlů skalních nevyskytuje. K trvalému výskytu tohoto druhu jsou zde přitom splněny prakticky veškeré potřeby druhu jak z hlediska nároků na životní prostředí včetně dostatku vhodné kořisti, tak z hlediska legislativní ochrany a možného praktického ochranářského managementu.
 

Historické rozšíření:
Přesné údaje o početnosti hnízdních párů v českých zemích před r. 1900 chybějí. Z mnoha historicky doložených pramenů, vč. statistiky zástřelů však vyplývá, že orli skalní pravidelně hnízdili ve všech horských i hustě zalesněných nížinných oblastech českých zemí.

 

 

 

V 19. století hnízdili orli skalní pravidelně ještě v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech (zde jsou konkrétní údaje z let 1850, 1852, 1882, 1889, 1893 ). Je typické  pro tuto dobu, že u okolností spojených s ukončením hnízdění daných párů je vždy  uvedeno: staří ptáci odstřeleni, vejce nebo mláďata vybrána). Ještě na počátku minulého století existují údaje o možném zahnízdění v Krkonoších, na Šumavě, v lužních lesích na Lanžhotsku, v Podyjí a křivoklátských lesích. 

 

Část Beskyd na prvním vojenském mapování roku 1764-1768

 

Pozorování v mimohnízdní době jsou nejčastější na severní Moravě (asi jedna třetina údajů), což bezesporu souvisí jak s výskytem potulných jedinců  ze Slovenska, tak s tahovými aktivitami jedinců ze severovýchodních hnízdních populací. Snaha o repatriaci a trvalé usídlení v této oblasti je vedena úsilím o rozšíření areálů z nejzápadnějších slovenských hnízdišť na historická  moravská hnízdiště. Nejbližší známe slovenské hnízdiště je v současné době 30 km od hranic s Českou republikou. Výskyt orlů skalních byl již zaznamenán i na území CHKO Kysuca, tedy ještě blíže k našim hranicím.

 

 

Po provedení repatriace v Moravskoslezkých Beskydech by tedy mělo dojít k prolínání slovenské a nově vzniklé moravské populace. V dalších letech lze předpokládat jak šíření do neobsazených terénů západním směrem (např. Jeseníky), tak další obsazování vhodných území po obou stranách hranic (české a slovenské).

 

Recentní rozšíření:
Za posledních 100 let není známo hnízdění zájmového druhu na území ČR a proto přistupujeme k realizaci tohoto záchranného programu.

 

Text: Petr Orel

Foto: archiv ZO ČSOP Nový Jičín, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP